Suscriute via feed
 
 
 

Política de privacitat

Política de privacitat

Mitjançant aquest avís, el Consell de Col·legis de Mediadors d’Assegurances de Catalunya (Consell CMAC) informa els usuaris del seu web pel que fa a política de protecció de dades de caràcter personal perquè determinin lliurement i voluntàriament si desitgen facilitar al Consell CMAC les dades personals que se’ls pot demanar o que es puguin obtenir amb motiu de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts pel Consell CMAC mitjançant la seva xarxa de llocs web. El Consell CMAC es reserva el dret de canviar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests casos, el Consell CMAC avisarà en aquesta pàgina dels canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en marxa.Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporades als corresponents fitxers automatitzats pel Consell CMAC, que és titular i responsable del seu propi fitxer. Amb aquest objecte, el Consell CMAC proporcionarà als usuaris els recursos tècnics adients perquè, amb caràcter previ, puguin accedir a aquest avís sobre la política de protecció de dades o qualsevol altra informació rellevant i puguin donar el seu consentiment a fi que el Consell CMAC procedeixi al tractament automatitzat de les seves dades personals. Excepte en els camps on es digui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de contesta impliqui un minvament a la qualitat o quantitat dels serveis corresponents, a menys que es digui una altra cosa.La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual establerta amb el Consell CMAC, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en què l’usuari decideixi subscriure’s, donar-se d’alta, o utilitzar l’adequació d’aquests serveis a les preferències i gustos dels usuaris, l’estudi de la utilització dels serveis per una part dels usuaris, el disseny de nous serveis relacionats, l’enviament de les actualitzacions dels serveis, l’enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d’informació tècnica, operativa i comercial sobre productes i serveis oferts per o a través del Consell CMAC actualment i en el futur. La finalitat de la recollida i tractament automatitzat de les dades personals inclou igualment l’enviament de formularis d’enquestes, que l’usuari no queda obligat a contestar.El Consell CMAC ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades al Consell CMAC. Això no obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a internet no són inexpugnables. Els usuaris tenen reconeguts i podran exercitar els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, així com tenen reconegut el dret a ser informats de les cessions realitzades contactant amb el Consell CMAC a través del correu electrònic [email protected] o per escrit a l’adreça: passeig de Sant Joan, 33 - 08010 Barcelona (Catalunya). El Consell CMAC no cedirà les dades personals a tercers, excepte que sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat per l’usuari, i sempre amb l’única intenció de poder realitzar el servei sol·licitat.El Consell CMAC utilitza galetes i sessions d'usuari quan es navega per la seva xarxa de llocs web. Aquestes cookies s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen el nom i cognoms de l'usuari. Gràcies a les galetes, resulta possible que el Consell CMAC reconegui els usuaris després que s'hagin registrat per primera vegada, sense que s'hagin de registrar a cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament per a ells. Les galetes utilitzades no poden llegir dades del seu disc dur ni llegir els arxius galeta creats per altres proveïdors. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de galetes i fins i tot impedir la instal·lació de galetes en el seu disc dur. Per utilitzar la xarxa de llocs web del Consell CMAC no és necessari que l'usuari permeti la instal·lació de les galetes enviades pel Consell CMAC, si bé això pot repercutir en una pitjor experiència de navegació per raons tècniques.Per motius legals, el Consell CMAC podrà i haurà de facilitar tota la informació que li sigui requerida a les autoritats competents conforme a les lleis espanyoles en cas d’haver-hi la pertinent ordre judicial, la qual només es dóna quan un jutge té la sospita ferma que l'usuari ha realitzat activitats il·legals. Sota aquest supòsit, i amb la intenció de col·laborar amb la justícia, el Consell CMAC pot registrar i després facilitar a la policia, prèvia presentació de l'ordre judicial legalment necessària o un altre requeriment per part de les autoritats competents segons les lleis vigents a cada moment, informació relativa a l’adreça IP que identifica la connexió de l’usuari, així com l’hora exacta de la connexió, noms d’usuari i contrasenyes, entre d’altres dades. L’usuari accepta que la informació relativa al seu IP, així com la data i hora exacta, queden associades a les activitats que desenvolupi a la xarxa de portals del Consell CMAC i siguin emmagatzemats en els seus propis servidors.

Condicions d'ús

Tret que s'indiqui específicament el contrari, l'accés als serveis oferts pel Consell CMAC és gratuït, si bé pot ser necessari, per qüestions de seguretat i protecció de dades o senzillament per les característiques del servei, el registre previ. En els serveis en els quals l'usuari hagi de registrar-se i se li faciliti un accés amb una contrasenya, l'usuari serà l'únic responsable de mantenir-la en privat.

Tan sols per fer ús dels serveis oferts pel Consell CMAC, l'usuari manifesta la seva acceptació sense reserves de les presents condicions generals i accepta les restriccions d'ús dels serveis que es puguin imposar en el seu moment.
L'usuari s'obliga a no utilitzar els serveis per a activitats contràries a les lleis, a l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents condicions generals. S'obliga així mateix a no utilitzar aquests serveis amb intencions comercials o publicitàries excepte acord o consentiment explícit, així com a no utilitzar identitats falses ni suplir les identitats d'altres persones.Estan especialment prohibides la còpia i distribució de material protegit per drets d'autor o de copyright, l'enviament de correus electrònics no sol·licitats (conegut com a correu brossa) o qualsevol tipus de comunicació similar, l'extracció de dades personals o un altre tipus d'informació o programari dels nostres sistemes informàtics i en general qualsevol altra activitat que sigui contrària a la llei, considerant que el Consell CMAC es regeix per les lleis espanyoles. En el cas de detectar algun usuari realitzant aquestes activitats prohibides, el Consell CMATC és lliure de prendre mesures com ara impedir l'accés a l'infractor i cancel·lar els seus comptes d'usuari (inclosos pagaments pendents, si n’hi hagués), i fins i tot segons la gravetat alertar les autoritats competents o emprendre accions legals per a la compensació del dany causat.El Consell CMAC no és responsable dels errors que puguin produir-se en les comunicacions, inclòs l’esborrament, transmissió incompleta o retards en la remissió, i no es compromet tampoc al fet que la xarxa de transmissió estigui operativa en tot moment. Tampoc és responsable en cas que un tercer, infringint les mesures de seguretat establertes pel Consell CMAC, accedeixi als missatges, col·loqui virus informàtics o produeixi qualsevol altre tipus de dany en el sistema informàtic que pugui repercutir en els seus usuaris. El Consell CMAC ha adoptat una política de protecció de dades de caràcter personal, incloent el registre d’aquestes dades en l'Agència de Protecció de Dades, però no pot garantir la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat, ni pot garantir la seguretat o inviolabilitat d'aquestes dades en la seva transmissió a través de la xarxa. Encara que posa tots els seus esforços en això, el Consell CMAC no pot garantir la licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts i serveis, així com tampoc la seva veracitat o exactitud.

El Consell CMAC no controla ni garanteix l'absència de virus informàtics en els serveis prestats per tercers que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents i fitxers electrònics emmagatzemats en el seu sistema informàtic. El Consell CMAC ofereix una considerable quantitat d'enllaços a altres pàgines web com a complement a la seva oferta informativa i de serveis. No obstant això, no pot fer-se responsable de la informació, els productes o
els serveis que es pugui trobar en les adreces d'internet que no siguin directament propietat del Consell CMAC.El Consell CMAC no té mitjans per controlar la utilització que els usuaris fan del portal, i per tant no garanteix que ho facin conforme a les presents condicions generals, si bé prendrà les mesures necessàries en cas de descobrir aquestes activitats il·legítimes, entre les quals hi ha la interrupció del servei ofert a l'infractor.

El Consell CMAC es reserva el dret de deixar d’oferir qualsevol dels seus serveis, i és suficient per a això comunicar-ho a través del mateix mitjà amb un preavís de quinze dies. Es reserva, així mateix, el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i condicions del servei, així com els serveis i les condicions requerides per a la seva utilització. El Consell CMAC podrà, en qualsevol moment, modificar les presents condicions generals o introduir noves condicions d'ús, inclòs el cessament de la gratuïtat, amb caràcter no retroactiu.

L'usuari accepta que les dades personals que hagi facilitat o que faciliti en el futur al Consell CMAC puguin ser objecte de tractament en un fitxer de dades de caràcter personal, conforme a la seva política de protecció de dades de caràcter personal. L'usuari, amb expressa renúncia al seu propi fur, accepta com a legislació rectora de les presents condicions l'espanyola i se sotmet per a la resolució de qualsevol litigi que pugui derivar-se’n als jutjats i tribunals de Barcelona.

 

 

 

 

Mediante este aviso, el Consell de Col·legis de Mediadors d'Assegurances de Catalunya (Consell CMAC) informa a los usuarios de su sitio web acerca de su Política de protección de datos de carácter personal para que los usuarios determinen libre y voluntariamente si desean facilitar a Consell CMAC los datos personales que se les puedan requerir o que se puedan obtener de los usuarios con ocasión de la suscripción o alta en algunos de los servicios ofrecidos por Consell CMAC por medio de su red de sitios web. Consell CMAC se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales así como a prácticas de la industria. En dichos supuestos, Consell CMAC anunciará en esta página los cambios introducidos con razonable antelación a su puesta en práctica.

Los datos personales recogidos serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados a los correspondientes ficheros automatizados por Consell CMAC , siendo ésta titular y responsable de su propio fichero. Con este objeto, Consell CMAC proporcionará a los usuarios los recursos técnicos adecuados para que, con carácter previo, puedan acceder a este aviso sobre la Política de protección de datos o a cualquier otra información relevante y puedan prestar su consentimiento a fin de que Consell CMAC proceda al tratamiento automatizado de sus datos personales. Salvo en los campos en que se indique lo contrario, las respuestas a las preguntas sobre datos personales son voluntarias, sin que la falta de contestación implique una merma en la calidad o cantidad de los servicios correspondientes, a menos que se indique otra cosa.

La recogida y tratamiento automatizado de los datos personales tiene como finalidad el mantenimiento de la relación contractual en su caso establecida con Consell CMAC , la gestión, administración, prestación, ampliación y mejora de los servicios en los que el usuario decida suscribirse, darse de alta, o utilizar la adecuación de dichos servicios a las preferencias y gustos de los usuarios, el estudio de la utilización de los servicios por parte de los usuarios, el diseño de nuevos servicios relacionados, el envío de actualizaciones de los servicios, el envío, por medios tradicionales y electrónicos, de información técnica, operativa y comercial acerca de productos y servicios ofrecidos por o a través de Consell CMAC actualmente y en el futuro. La finalidad de la recogida y tratamiento automatizado de los datos personales incluye igualmente el envío de formularios de encuestas, que el usuario no queda obligado a contestar.

Consell CMAC ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos personales legalmente requeridos, y ha instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos personales facilitados a Consell CMATC . Ello no obstante, el usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.
Los usuarios tienen reconocidos y podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, así como tienen reconocido el derecho a ser informados de las cesiones realizadas contactando con Consell CMAC a través del correo electrónico [email protected] o por escrito en la dirección: Paseig de Sant Joan, 33-08010 Barcelona (Catalunya). Consell CMAC no cederá los datos personales a terceros, salvo que sea necesario para la prestación del servicio solicitado por el usuario, y siempre con la única intención de poder realizar el servicio solicitado.

Consell CMAC utiliza cookies y sesiones de usuario cuando se navega por su red de sitios web. Estas cookies se asocian únicamente con un usuario anónimo y su ordenador, y no proporcionan por sí el nombre y apellidos del usuario. Gracias a las cookies, resulta posible que Consell CMAC reconozca a los usuarios registrados después de que éstos se hayan registrado por primera vez, sin que se tengan que registrarse en cada visita para acceder a las áreas y servicios reservados exclusivamente a ellos. Las cookies utilizadas no pueden leer datos de su disco duro ni leer los archivos cookie creados por otros proveedores. El Usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies e incluso impedir la instalación de cookies en su disco duro. Para utilizar la red de sitios web de Consell CMAC no resulta necesario que el usuario permita la instalación de las cookies enviadas por Consell CMAC , si bien esto puede repercutir en una peor experiencia de navegación por razones técnicas.

Por motivos legales, Consell CMAC podrá y deberá facilitar cuanta información le sea requerida a las autoridades competentes conforme a las leyes españolas en caso de mediar la pertinente orden judicial, la cual sólo se da cuando un juez tiene firme sospecha de que el usuario ha realizado actividades ilegales. Bajo este supuesto, y con la intención de colaborar con la justicia, Consell CMAC puede registrar y posteriormente facilitar a la policía, previa presentación de la orden judicial legalmente necesaria u otro requerimiento por parte de las autoridades competentes según las leyes vigentes en cada momento, información relativa a la dirección IP que identifica a la conexión del usuario, así como la hora exacta de la misma, nombres de usuario y contraseñas, entre otros datos. El usuario acepta que la información relativa a su IP, así como fecha y hora exacta, queden asociadas a las actividades que realice en la red de portales de Consell CMAC y sean almacenadas en sus propios servidores.

Accés col.legiats

usuari

paraula de pas