Suscriute via feed
 
 
 

Què és?

El Consell de Col·legis de Mediadors d’Assegurances de Catalunya és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins.

Constitueix l’òrgan representatiu i executiu superior de la totalitat dels col·legis de mediadors d’assegurances titulats existents a Catalunya.

El Consell de Col·legis de Mediadors d’Assegurances de Catalunya té com a fins essencials:

a) Coordinar els col·legis que l’integrin

b) Representar la professió dins l’àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya

c) Compilar i elaborar les normes deontològiques de la professió

d) Representar l’activitat dels mediadors d’assegurances titulats adscrits a qualsevol col·legi dels que comprenen el Consell i defensar els interessos professionals dels col·legis o dels col·legiats quan tinguin àmbit o repercussió en la Comunitat Autònoma de Catalunya

Algunes de les funcions pròpies del Consell, són:

1) Vetllar pel compliment per part dels col·legis de les disposicions legals, normes estatutàries i resolucions del propi Consell

2) Fomentar, crear i organitzar amb caràcter supletori institucions, serveis i activitats

3) Dirimir els conflictes que es puguin suscitar entre els diferents col·legis

4) Intervenir en via de conciliació o arbitratge en les qüestions que per motius professionals es suscitin entre col·legiats , quan siguin de diferents col·legis

5) Informar de totes les normes que prepari el Govern de la Generalitat de Catalunya

6) Tenir la representació i defensa de la professió davant els òrgans de l’Administració de Catalunya, institucions, entitats i particulars, participant en juntes i organismes consultius

7) Tenir la representació plena i defensa de la professió davant tota classe d’òrgans jurisdiccionals

8) Promoure la celebració de congressos per a l’estudi dels temes i problemes d’importància general

Constitueixen els òrgans de govern del Consell:

1) El Consell rector

2) La Junta de presidents

3) El president i, si s’escau, el vicepresident

El Consell rector està compost pels membres següents:

a) Els presidents dels col·legis, considerats consellers nats

b) Els consellers elegits per la Junta de govern de cada col·legi, a raó de dos consellers per cadascun

Del conjunt dels consellers es nomenaran els càrrecs següents: secretari, secretari suplent, tresorer i comptador. El president i el vicepresident del Consell rector hauran de ser elegits entre consellers nats.

La Junta de presidents del Consell rector serà composta per la totalitat dels presidents dels col·legis de Catalunya i pel secretari del Consell rector, que actuarà amb veu, però sense vot.

El Consell rector es reunirà una vegada al trimestre.

Inici

Accés col.legiats

usuari

paraula de pas