Suscriute via feed
 
 
 

Condicions d'ús

 

Condicions d'ús

Tret que s'indiqui específicament el contrari, l'accés als serveis oferts pel Consell CMAC és gratuït, si bé pot ser necessari, per qüestions de seguretat i protecció de dades o senzillament per les característiques del servei, el registre previ. En els serveis en els quals l'usuari hagi de registrar-se i se li faciliti un accés amb una contrasenya, l'usuari serà l'únic responsable de mantenir-la en privat.

Tan sols per fer ús dels serveis oferts pel Consell CMAC, l'usuari manifesta la seva acceptació sense reserves de les presents condicions generals i accepta les restriccions d'ús dels serveis que es puguin imposar en el seu moment.
L'usuari s'obliga a no utilitzar els serveis per a activitats contràries a les lleis, a l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents condicions generals. S'obliga així mateix a no utilitzar aquests serveis amb intencions comercials o publicitàries excepte acord o consentiment explícit, així com a no utilitzar identitats falses ni suplir les identitats d'altres persones.Estan especialment prohibides la còpia i distribució de material protegit per drets d'autor o de copyright, l'enviament de correus electrònics no sol·licitats (conegut com a correu brossa) o qualsevol tipus de comunicació similar, l'extracció de dades personals o un altre tipus d'informació o programari dels nostres sistemes informàtics i en general qualsevol altra activitat que sigui contrària a la llei, considerant que el Consell CMAC es regeix per les lleis espanyoles. En el cas de detectar algun usuari realitzant aquestes activitats prohibides, el Consell CMATC és lliure de prendre mesures com ara impedir l'accés a l'infractor i cancel·lar els seus comptes d'usuari (inclosos pagaments pendents, si n’hi hagués), i fins i tot segons la gravetat alertar les autoritats competents o emprendre accions legals per a la compensació del dany causat.El Consell CMAC no és responsable dels errors que puguin produir-se en les comunicacions, inclòs l’esborrament, transmissió incompleta o retards en la remissió, i no es compromet tampoc al fet que la xarxa de transmissió estigui operativa en tot moment. Tampoc és responsable en cas que un tercer, infringint les mesures de seguretat establertes pel Consell CMAC, accedeixi als missatges, col·loqui virus informàtics o produeixi qualsevol altre tipus de dany en el sistema informàtic que pugui repercutir en els seus usuaris. El Consell CMAC ha adoptat una política de protecció de dades de caràcter personal, incloent el registre d’aquestes dades en l'Agència de Protecció de Dades, però no pot garantir la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat, ni pot garantir la seguretat o inviolabilitat d'aquestes dades en la seva transmissió a través de la xarxa. Encara que posa tots els seus esforços en això, el Consell CMAC no pot garantir la licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts i serveis, així com tampoc la seva veracitat o exactitud.

El Consell CMAC no controla ni garanteix l'absència de virus informàtics en els serveis prestats per tercers que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents i fitxers electrònics emmagatzemats en el seu sistema informàtic. El Consell CMAC ofereix una considerable quantitat d'enllaços a altres pàgines web com a complement a la seva oferta informativa i de serveis. No obstant això, no pot fer-se responsable de la informació, els productes o
els serveis que es pugui trobar en les adreces d'internet que no siguin directament propietat del Consell CMAC.El Consell CMAC no té mitjans per controlar la utilització que els usuaris fan del portal, i per tant no garanteix que ho facin conforme a les presents condicions generals, si bé prendrà les mesures necessàries en cas de descobrir aquestes activitats il·legítimes, entre les quals hi ha la interrupció del servei ofert a l'infractor.

El Consell CMAC es reserva el dret de deixar d’oferir qualsevol dels seus serveis, i és suficient per a això comunicar-ho a través del mateix mitjà amb un preavís de quinze dies. Es reserva, així mateix, el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i condicions del servei, així com els serveis i les condicions requerides per a la seva utilització. El Consell CMAC podrà, en qualsevol moment, modificar les presents condicions generals o introduir noves condicions d'ús, inclòs el cessament de la gratuïtat, amb caràcter no retroactiu.

L'usuari accepta que les dades personals que hagi facilitat o que faciliti en el futur al Consell CMAC puguin ser objecte de tractament en un fitxer de dades de caràcter personal, conforme a la seva política de protecció de dades de caràcter personal. L'usuari, amb expressa renúncia al seu propi fur, accepta com a legislació rectora de les presents condicions l'espanyola i se sotmet per a la resolució de qualsevol litigi que pugui derivar-se’n als jutjats i tribunals de Barcelona.

 

 

 

 

 

Salvo que se indique específicamente lo contrario, el acceso a los servicios ofrecidos por Consell CMAC es gratuito, si bien puede ser necesario, por cuestiones de seguridad y protección de datos o sencillamente por las características del servicio, el registro previo. En los servicios en los que el usuario deba registrarse y se le facilite un acceso con una contraseña, el usuario será el único responsable de mantenerla en privado.

Por el mero uso de los servicios ofrecidos por Consell CMAC, el usuario manifiesta su aceptación sin reservas de las presentes condiciones generales y acepta las restricciones de uso de los servicios que se puedan imponer en su momento.

El usuario se obliga a no utilizar los servicios para la realización de actividades contrarias a las leyes, al orden público y, en general, a hacer un uso conforme a las presentes condiciones generales. Se obliga asimismo a no utilizar estos servicios con intenciones comerciales o publicitarias salvo acuerdo o consentimiento explícito, así como a no utilizar identidades falsas ni suplir las identidades de otras personas.

Están especialmente prohibidos la copia y distribución de material protegido por derechos de autor o de copyright, el envío de correos electrónicos no solicitados (conocido como correo SPAM) o cualquier tipo de comunicación similar, la extracción de datos personales u otro tipo de información o software de nuestros sistemas informáticos y en general cualquier otra actividad que sea contraria a la ley, considerando que Consell CMAC se rige por las leyes españolas. En el caso de detectarse a algún usuario realizando dichas actividades prohibidas, Consell CMAC es libre de tomar medidas tales como impedir el acceso al infractor y cancelar sus cuentas de usuario (incluyendo pagos pendientes si los hubiera), e incluso según la gravedad alertar a las autoridades competentes o emprender acciones legales para la compensación del daño causado.

Consell CMAC no será responsable de los fallos que pudieran producirse en las comunicaciones, incluido el borrado, transmisión incompleta o retrasos en la remisión, no comprometiéndose tampoco a que la red de transmisión esté operativa en todo momento. Tampoco podrá ser responsable en caso de que un tercero, quebrantando las medidas de seguridad establecidas por Consell CMAC, acceda a los mensajes, coloque virus informáticos o produzca cualquier otro tipo de daño en el sistema informático que pueda repercutir en sus usuarios. Consell CMAC ha adoptado una Política de protección de datos de carácter personal, incluyendo el registro de las mismas en la Agencia de Protección de Datos, pero no puede garantizar la invulnerabilidad absoluta de sus sistemas de seguridad, ni puede garantizar la seguridad o inviolabilidad de dichos datos en su transmisión a través de la red. Aunque pone todos sus esfuerzos en ello, Consell CMAC no puede garantizar la licitud, fiabilidad y utilidad de los contenidos y servicios, así como tampoco su veracidad o exactitud.


Consell CMAC no controla ni garantiza la ausencia de virus informáticos en los servicios prestados por terceros que puedan producir alteraciones en su sistema informático (software y hardware) o en los documentos y ficheros electrónicos almacenados en su sistema informático. Consell CMAC ofrece una considerable cantidad de enlaces a otras páginas web como complemento a su oferta informativa y de servicios. No obstante no puede hacerse responsable de la información, productos o servicios que se pueda encontrar en las direcciones de Internet que no sean directamente propiedad de Consell CMAC

Consell CMAC carece de medios para controlar la utilización que los usuarios hacen del portal, y por tanto no garantiza que lo hagan de forma conforme a las presentes condiciones generales, si bien tomará las medidas necesarias en caso de descubrir dichas actividades ilegítimas, entre las cuales figuraría la interrupción del servicio ofrecido al infractor.

Consell CMAC se reserva el derecho de dejar de prestar cualquiera de sus servicios, bastando para ello comunicarlo a través del mismo medio con un preaviso de quince días. Se reserva, asimismo, el derecho de modificar unilateralmente, en cualquier momento y sin previo aviso, la presentación y condiciones del servicio, así como los servicios y las condiciones requeridas para su utilización. Consell CMAC podrá, en cualquier momento, modificar las presentes condiciones generales o introducir nuevas condiciones de uso, incluido el cese de la gratuidad, con carácter no retroactivo.


El usuario acepta que los datos personales por él facilitados o que se faciliten en el futuro a Consell CMAC puedan ser objeto de tratamiento en un fichero de datos de carácter personal, conforme a su Política de protección de datos de carácter personal. El usuario, con expresa renuncia a su propio fuero, acepta como legislación rectora de las presentes condiciones la española y se somete para la resolución de cuantos litigios pudieran derivarse de las mismas a los Juzgados y Tribunales de Barcelona.

Accés col.legiats

usuari

paraula de pas